دلــم گرفــتـه از آدمــايــي كــه ميــگن :

دوست دارم امــا مــعــنـيشـو نـمـيدونـناز آدمـايــي كــه مـيـخـوايـن مــال اونـا بـاشـي امــا خـودشـون مــال تـو نـيستـناز اونـايي كـه زيـر بـارون برات ميميرن و وقـتـي آفـتـاب مـيشـههمــه چـيز از يـادشــون مـيره